Kyoto – Imakumano Kannon-ji & Sennyū-ji
Kyoto – Tōfuku-ji
Kyoto – Yoshimine-dera
Otsu – Mont Hiei : Shakadō & Ninaidō
Kyoto – Gyōgan-ji
Kyoto – Rokkaku-dō
Ibaraki – Sōji-ji
Minoh – Katsuō-ji
Nara – Tōdai-ji
Kameoka – Anao-ji

 


Diaporama suivant / Dernier diaporama

Kyoto – Imakumano Kannon-ji & Sennyū-ji

10 juin 2017

Imakumano Kannon-ji & Sennyū-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kyoto – Tōfuku-ji

10 juin 2017

Tōfuku-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kyoto – Yoshimine-dera

16 juin 2017

Yoshimine-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Otsu – Mont Hiei : Shakadō & Ninaidō

19 juin 2017

Mont Hiei : Shakado & Ninaido

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kyoto – Gyōgan-ji

22 juin 2017

Gyōgan-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kyoto – Rokkaku-dō

22 juin 2017

Rokkaku-dō

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Ibaraki – Sōji-ji

23 juin 2017

Sōji-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Minoh – Katsuō-ji

23 juin 2017

Katsuō-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Nara – Tōdai-ji

24 juin 2017

Tōdai-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kameoka – Anao-ji

26 juin 2017

Anao-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Premier diaporama / Diaporama précédent