Tokyo – Tomioka Hachiman-gū
Tokyo – Kameido Tenjin-sha
Tokyo – Sensō-ji
Tokyo – Gare de Minowabashi
Kamakura – Engaku-ji
Kamakura – Meigetsu-in

 


Diaporama suivant / Dernier diaporama

Tokyo – Tomioka Hachiman-gū

08 juin 2022 et 17 juin 2022

Tomioka Hachiman-gū

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Tokyo – Kameido Tenjin-sha

09 juin 2022

Kameido Tenjin-sha

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Tokyo – Sensō-ji

10 juin 2022 et 23 juin 2022

Sensō-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Tokyo – Gare de Minowabashi

10 juin 2022

Gare de Minowabashi

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kamakura – Engaku-ji

11 juin 2022

Engaku-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kamakura – Meigetsu-in

11 juin 2022

« de 2 »
« de 2 »

 


Premier diaporama / Diaporama précédent